Thông báo về việc triển khai mô hình “30 phút tăng thêm vì dân” tại thị trấn Chợ Rã năm 2024

TB triển khai thực hiện mô hình 30 phút tăng thêm vì dân 2024