thực hiện chương trình chuyển đổi số, thị trấn Chợ Rã đã triển khai thực hiện và ban hành các Kế hoạch

KH Chuyển đổi số trên địa bàn thị trấn Chợ Rã năm 2023

KH Hoạt động của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số thị trấn Chợ Rã năm 2023

QĐ Về việc thành lập Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo

TB Kết luận cuộc họp Ban chỉ đạo chuyển đổi số năm 2023

Triển khai thực hiện Quyết định số 2222