Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

02-20230915-CV-BTTTT-GUI-BO-TINH-PHO-CAP-BO-NHAN-DIEN-CDSQG