Thị trấn Chợ Rã kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa

Về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị trấn Chợ Rã