Kế hoạch khắc phục những tồn tại hạn chế Chỉ số chuyển đổi số thị trấn Chợ Rã năm 2023, nâng cao chất lượng chỉ số năm 2024

KH khắc khắc phục chuyển đổi số (207)