Kế hoạch triển khai thực hiện CCHC thị trấn Chợ Rã

KH Khắc phục những tồn tại, hạn chế Chỉ số cải cách hành chính năm 2022,

KH Triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023

KH Tuyên truyền Cải cách hành chính trên địa bàn thị trấn Chợ Rã năm 2023

Triển khai thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh