Kế hoạch triển khai mô hình “30 phút tăng thêm vì dân” tại thị trấn Chợ Rã

KH triển khai tăng thêm 30 phút tăng thêm vì dân